Algemene Voorwaarden Let's Snap

 

Deze website is eigendom van Solventures BV.

Contactgegevens:
Solventures BV
Grote Baan 266
3150 Haacht

Adres maatschappelijke zetel:
Grote Baan 266
3150 Haacht

E-mail: hello@letssnap.be

Ondernemingsnummer: 0735.691.154

Let's Snap (Snapbox) is een product van Solventures BV (Grote Baan 266, 3150 Haacht). De term Snapbox omvat hierna zowel de snapboxen, als de snapmirror en retromirror.

Solventures BV doet zijn best om een uitstekende verhuurdienst te verlenen aan haar klanten. Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze verhuurdienst en zetten alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen.

1 Algemene voorwaarden voor verhuur

1.1 Geldigheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Let's Snap aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van de verhuurder.

1.2 Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven. 

1.3 Annulering van de huur

Bij annulering van de overeenkomst is de huurder het volgende aan Let's Snap verschuldigd:
1.3.1 Tot 14 dagen voor het evenement, 40% van het totale bedrag.
1.3.2 Bij annulering vanaf de 14e dag voor aanvang evenement tot en met de dag van het evenement het totale huurbedrag.

1.4 Installatie en afbouwen van de snapbox

1.4.1. Let's Snap zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
1.4.2. De Snapbox wordt enkel en alleen geleverd en geïnstalleerd door medewerkers van Solventures BV.
1.4.3. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de installatielocatie en aankomsttijd van Let's Snap.
1.4.4. Indien nodig verwacht Let's Snap assistentie van de huurder of locatie bij de installatie van de Snapbox.
1.4.5. De Snapbox zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de huurder. Wanneer Let's Snap later af dient te bouwen geldt hiervoor een toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.
1.4.6. Eens de Snapbox op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag deze niet meer verplaatst worden.

1.5 Toegang op adres en locatie

1.5.1. Plaatsing en installatie van de Snapbox is altijd op de begane grond, tenzij de Snapbox met behulp van een lift naar een andere verdieping kan worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk voor het checken van de juiste afmetingen van de lift.
1.5.2. Let's Snap is niet verantwoordelijk wanneer de Snapbox niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf gecommuniceerd werden.
1.5.3. De Snapbox dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de Snapbox niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Let's Snap zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen.
1.5.4. Verder wordt ook een minimale en stabiele belichting vereist, om optimale foto's te verkrijgen. Consistentie van de belichting is nodig om de flits juist te kunnen instellen voorafgaande aan het evenement. Let's Snap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbelichte foto's als gevolg van een onderbelichte ruimte.
1.5.5. Een stabiele stroomvoorziening dient door de huurder voorzien te worden in de onmiddellijke nabijheid van de Snapbox.

1.6 Huurperiode

1.6.1. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de Snapbox wordt opgehaald.
1.6.2. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
1.6.3. Wanneer de huurder de huurperiode ten tijde van het evenement wil verlengen kan men hiervoor een medewerker van Let's Snap contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden. 
1.6.4 Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken werden gemaakt dan het voorziene maximumaantal kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog, het maximumaantal te bekomen.
1.6.5 Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de Snapbox. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht...). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn/haar verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

1.7 Overmacht

1.7.1. Let's Snap zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van Let's Snap, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weeromstandigheden of voertuigproblemen), zal Let's Snap de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer Let's Snap de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
1.7.2. Wanneer Let's Snap niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen zal Let's Snap de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door Let's Snap gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
1.7.3 Solventures BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

1.8 Beëindiging van de huur

1.8.1. Let's Snap behoudt zich het recht de huurperiode van de Snapbox voortijdig te beëindigen wanneer;
- Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van Solventures BV of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
- Er misbruik gemaakt wordt van de Snapbox of andere materialen die toebehoren aan Let's Snap door aanwezigen op de locatie.
- Er materiaal van Let's Snap wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.
1.8.2. Indien er door Let's Snap wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de huurder en zal Let's Snap de resterende huurperiode niet compenseren

Let's Snap zal er alles aan doen om samen met de huurder en/of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot beëndigen van de huur.

1.9 Schade

Bij elke vorm van schade aan de Snapbox of ander materiaal van Let's Snap, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van Solventures BV) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van Let's Snap veroorzaakt door de klant, hun werknemers of hun gasten.

1.10 Technische problemen

1.10.1 Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:
- Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt
- Wanneer iemand de photobooth probeert te verplaatsen of te openen
1.10.2 Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/opmerkingen/... kunt u ons tijdens de huurperiode bereiken op het bezorgde telefoonummer. Let's Snap biedt gedurende het evenement telefonische assistentie en digitale handleidingen om mogelijke problemen te verhelpen. Uitzonderlijk en in de mate van het mogelijke bieden we on-site support.
1.10.3 De photobooth slaat steeds de fotostrookjes op. Zelfs als het printpapier op is of als de printer uit staat. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen, tenzij technische problemen ons dit niet toelaten. 
1.10.4 Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.

1.11 Gebruik van de gemaakte foto’s

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de huurder Let's Snap de volledige rechten over alle foto’s die gemaakt worden tijden het evenement. Let's Snap heeft het recht om alle foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement te gebruiken voor promotie, in zoverre dat strookt met de GDPR-wetgeving en tenzij anders overeengekomen met de huurders.

 

2 Algemene voorwaarden voor gebruik website

2.1 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Solventures BV of rechthoudende derden.

2.2 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Solventures BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Solventures BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Solventures BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Solventures BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Solventures BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Solventures BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

2.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

2.4 Privacybeleid

Solventures BV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van Let's Snap (bv. ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten…). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Solventures BV, Grote Baan 266, 3150 Haacht of via hello@letssnap.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de GDPR-wetgeving beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Solventures BV, Grote Baan 266, 3150 Haacht of via hello@letssnap.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Solventures BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

2.5 Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf kunt verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.