Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes in 't groot

Statutaire naam

Solventures BV

Maatschappelijke zetel

Clementinastraat 28 bus 301
2018 Antwerpen
België

Telefoon

0032 494 52 81 08

Ondernemingsnummer

0735.691.154

Merknaam

Let’s Snap (Snapbox) is een product van Solventures BV (Clementinastraat 28 bus 301, 2018 Antwerpen). Solventures BV doet zijn best om een uitstekende verhuurdienst te verlenen aan haar klanten. Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze verhuurdienst en zetten alles in het werk om ten volle aan uw wensen te voldoen.

1.1 Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Let's Snap aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen huurder, gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van de verhuurder.

1.2 Betalingsvoorwaarden

Betalingen dienen plaats te vinden 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

1.3 Annulering van de huur

1.3.1. Tot 14 dagen voor het evenement, 40% van het totale bedrag.

1.3.2. Bij annulering vanaf de 14e dag voor aanvang evenement tot en met de dag van het evenement het totale huurbedrag.

1.4 Installatie en afbouwen van de snapbox

1.4.1. Let's Snap zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode arriveren op de afgesproken locatie tenzij anders overeengekomen is met de huurder.
1.4.2. De Snapbox wordt enkel en alleen geleverd en geinstalleerd door medewerkers van Solventures BV.
1.4.3. De huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de installatielocatie en aanvangsuur. Ten einde zal Let's Snap samen met de huurder en de locatie het beste moment van installatie bepalen.
1.4.4. Indien nodig verwacht Let's Snap assistentie van de huurder of locatie bij de installatie van de Snapbox.
1.4.5. De Snapbox zal altijd de dag nadien afgebroken en opgehaald worden, tenzij anders overeengekomen is met de huurder. Wanneer Let's Snap later dient af te bouwen geldt hiervoor mogelijks een toeslag, afhankelijk van de overeengekomen periode.
1.4.6. Eens de Snapbox op een welbepaalde plaats is geïnstalleerd mag deze niet meer verplaatst worden, tenzij in onderling overleg op voorhand.

1.5 Toegang op adres en locatie

1.5.1. Plaatsing en installatie van de Snapbox is altijd op de begane grond, tenzij de Snapbox met behulp van een lift naar een andere verdieping kan worden verplaatst. De huurder is verantwoordelijk voor het verifiëren en afstemmen van de juiste afmetingen van de lift.
1.5.2. Let's Snap is niet verantwoordelijk wanneer de Snapbox niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie-eisen dewelke vooraf gecommuniceerd werden.
1.5.3. De Snapbox dient altijd op een droge, beschutte plek te kunnen worden geïnstalleerd, de huurder is hiervoor verantwoordelijk. Wanneer de Snapbox niet beschut en/of droog geïnstalleerd kan worden op de locatie behoudt Let's Snap zich het recht de huurperiode niet in te laten gaan en zullen de kosten voor rekening van de huurder komen.
1.5.4. Verder wordt ook een minimale en stabiele belichting vereist, om optimale foto's te verkrijgen. Consistentie van de belichting is nodig om de flits juist te kunnen instellen voorafgaande aan het evenement.
1.5.5. Een continue, stabiele stroomvoorziening dient door de huurder voorzien te worden in de onmiddellijke nabijheid van de Snapbox. Indien dit een afwijkend stopcontact is (bvb 3-pinsstopcontact), dient Let's Snap tijdig verwittigd te worden hiervan.

1.6 Huurperiode

1.6.1. De huurperiode gaat in op de afgesproken begintijd en zal eindigen wanneer de Snapbox wordt opgehaald.
1.6.2. Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.
1.6.3. Wanner de huurder de huurperiode ten tijde van het event wil verlengen kan men hiervoor een medewerker van Let's Snap contacteren en indien akkoord gegeven door de medewerker daadwerkelijk verlengd worden.
1.6.4 Wanneer er tijdens de huurperiode minder afdrukken werden gemaakt dan het voorziene maximumaantal kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden om alsnog het maximumaantal te bekomen.
1.6.5 Tijdens de huurtermijn is de huurder aansprakelijk voor de Snapbox. Hij of zij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, eenvoudige verdwijning, beschadiging, ongeval, overmacht...). De daaruit voortvloeiende minderwaarde of schade van de installatie is ten laste van de huurder en/of zijn/haar verzekering. Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

1.7 Overmacht

1.7.1. Let's Snap zal er alles aan doen om op de locatie aan te komen. Indien er zich omstandigheden voordoen buiten de macht van Let's Snap, waardoor de locatie niet bereikt kan worden (bijvoorbeeld extreme weeromstandigheden of voertuigproblemen), zal Let's Snap de huurder en/of locatie hier zo spoedig mogelijk over inlichten. Wanneer Let's Snap de locatie niet kan bereiken door één van de bovenstaande redenen, volgt een volledige teruggave van het huurbedrag.
1.7.2. Wanneer Let's Snap niet op de afgesproken tijd arriveert door omstandigheden als vertraging door file of voertuigproblemen zal Let's Snap de overeengekomen eindtijd aanpassen om toch aan de afgesproken periode te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de vertraagde tijd door Let's Snap gecompenseerd worden in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
1.7.3. Solventures BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of tekortkomingen in het uitvoeren van dit contract die buiten de wil van het bedrijf zelf is.

1.8 Beëindiging van de huur

1.8.1. Let’s Snap behoudt zich het recht de huurperiode van de Snapbox voortijdig te beëindigen wanneer;

  • Er zich dreigend gedrag voordoet tegen één of meer medewerkers van Solventures BV of er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het evenement of de locatie.
  • Er misbruik gemaakt wordt van de Snapbox of andere materialen die toebehoren aan Let's Snap door aanwezigen op de locatie.
  • Er materiaal van Let's Snap wordt beschadigd of beschadigd dreigt te worden door toedoen van de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie op het evenement.

1.8.2. Indien er door Let's Snap wordt overgegaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur door één van de bovenstaande redenen of gebeurtenissen, zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten worden voldaan door de huurder en zal Let's Snap de resterende huurperiode niet compenseren. Let's Snap zal er alles aan doen om samen met de huurder en/ of locatie het voorval op te lossen voordat wordt overgegaan tot beëndigen van de huur.

1.9 Schade

Bij elke vorm van schade aan de Snapbox of ander materiaal van Let's Snap, aangebracht door de huurder, gasten van de huurder of andere aanwezigen op de locatie of het evenement (met uitzondering van medewerkers van Solventures BV) is de huurder verantwoordelijk en volledig aansprakelijk. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald worden op de huurder.

De klant is verantwoordelijk voor enig verlies van of schade aan attributen (props) van Let's Snap veroorzaakt door aanwezigen.

1.10 Technische problemen

1.10.1. Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de photobooth:

  • Wanneer iemand vrijwillig of onvrijwillig de stekker uit het stopcontact haalt;
  • Wanneer iemand de Snapbox probeert te verplaatsen of te openen.

1.10.2. Bij eventuele problemen/pannes/incorrect functioneren/vragen/opmerkingen/... kunt u ons tijdens de huurperiode telefonisch bereiken op het bezorgde telefoonummer.
1.10.3. Let's Snap biedt gedurende het evenement telefonische assistentie en digitale handleidingen om mogelijke problemen te verhelpen.
1.10.3. De photobooth slaat steeds de fotostrookjes op. Zelfs als het printpapier op, of de printer defect is. Wij kunnen de gemiste fotostrookjes achteraf afdrukken en opsturen, tenzij technische problemen ons dit niet toelaten.
1.10.4. Mocht de photobooth niet correct functioneren waarbij wij het probleem niet opgelost krijgen, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de impact op het verdere verloop van het feest.